Noteikumi

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem interneta veikalā www.flossy.lv (turpmāk i-veikals), pasūtot preces internetā vai pa telefonu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šos noteikumus.

Pārdevējs ir SIA “Flossy Latvia” (reģistrācijas Nr. 40103985103, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 39 - 56, Rīga, LV-1084).

Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments.

Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces i-veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces i-veikalā. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties i-veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

Preču cenas un pieejamība var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas cenas norādītas eiro, neiekļaujot piegādes izmaksas.

Preces krāsa var mainīties atkarībā no Jūsu monitora kvalitātes un veida. Mēs nevaram garantēt, ka Jūsu displejs precīzi atspoguļos produkta krāsu.

Lietotāja tiesības un pienākumi:

Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.

Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs, kuram tie piešķirti.

Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA ’’Flossy Latvia’’ patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Preču atgriešana

Atgriežot preces, obligāti jāievēro šie nosacījumi:

1. precei, kas tiek atgriezta jābūt oriģinālajā nebojātā, neaplīmētā, kārtīgā iepakojumā un jābūt ieliktai transportēšanai drošā iepakojumā;

2. precei jābūt Pircēja nesabojātai;

3. prece nedrīkst būt zaudējusi preces izskatu (nedrīkst būt bojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēvītes utt.) (šis punkts netiek piemērots tajā gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

4. precei, kas tiek atgriezta jābūt tajā pašā komplektācijā kāda tā bija, kad Pircējs to saņēma;

5. prece var tikt atgriezta vai apmainīta pret citu 14 dienas pēc preces saņemšanas.

6. atgriežot preci, iepriekš tas ir jāsaskaņo ar Pārdevēju, rakstot uz e-pastu flossy@flossy.lv, uzrādot Pircēja vārdu, uzvārdu, rēķina numuru un atgriešanas iemeslu.

Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces, kuras Pircējs atgriež, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto preču atgriešanas kārtību.

Prece var tik atgriezta ar jebkuru "Flossy Latvia" piedāvāto piegādes veidu.  Samaksātā summa par preci tiek atgriezta ne vēlāk kā 14 dienas no preču saņemšanas dienas. Summas, kas samaksātas par preču piegādi, Klientam netiek atgrieztas, izņemot gadījumus, kad prece ir bijusi nekvalitatīva. 
 

Jūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties:

Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību. Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, tāpēc:

Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finanšu informācija. Jāievada tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai.